facebook live
PREHRAŤ

facebook live

Pripravujeme priamy prenos.

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca.

3. Informatívna správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.

4. Informatívna správa o výsledku finančnej kontroly zameranej na splnenie zmluvných podmienok pre poskytnutie a použitie účelových finančných prostriedkov z účelovej dotácie „Rozvoj a podpora športu v obci Raslavice“.

5. Úprava rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja č. 2/PSK/2024.

6. Informácia o výsledku kontroly „Majetok VÚC KA-030/2023/1100“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR.

7. A) Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 314/2024 zo dňa 12. 2. 2024 a prijatie úveru na základe Zmluvy o revolvingovom úvere č. 199/2024/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a. s.

B) Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k prijatiu úveru na základe Zmluvy o revolvingovom úvere č. 199/2024/UZ so Všeobecnou úverovou bankou, a. s.

8. Vymenovanie riaditeľa/ky DSS v Stropkove.

9. Zlúčenie Centra sociálnych služieb „Slnečný dom Prešov“ s Centrom sociálnych služieb Vita vitalis Prešov.

10. Zriadenie rozpočtovej organizácie s názvom „Zariadenie sociálnozdravotných služieb Bijacovce“.

11. Ideový zámer projektov CSS Dúhový sen Kalinov a CSS Domov pod Tatrami Batizovce o poskytnutie NFP k výzve z Programu Slovensko PSK – Integrovaná územná stratégia.

12. Implementácia Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci.

13. Ideový zámer „Dobudovanie zostávajúcich úsekov cykloinfraštruktúry Poloniny trail“.

14. Vstup PSK do projektu „Podpora rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a rozvoj digitálnych technológií v zdravotníctve v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina (rekonštrukcia Centra sociálnych služieb Vita vitalis Prešov).

15. Zmena členov v orgánoch Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s., Nemocnice A. Leňa Humenné, a. s., Vranovskej nemocnice, a. s., Sveta zdravia Akadémia, n. o., Vranovskej nemocnice, n. o., Prešovského zdravotníctva, a. s.

16. Vstup PSK do projektu „Solaris Scholarum – Inštalácia fotovoltických systémov na školách v PSK“.

17. Schválenie kapitálových výdavkov nad rámec maximálnej možnej výšky podpory vybraných projektov debarierizácie stredných škôl v rámci Výzvy Plánu obnovy a odolnosti SR, kód: 06I01-02- V01.

18. Vyúčtovanie služby prímestskej autobusovej dopravy objednávanej PSK v roku 2023.

19. Ideové zámery projektov v rámci Integrovanej územnej stratégie PSK na roky 2021 – 2027 pre podporu a rozvoj verejnej osobnej dopravy pre územie Spiš a Šariš (opatrenie 2.8.1 a opatrenie 1.2.2).

20. Ideové zámery PSK v dopravnej infraštruktúre: 1. Privádzač k rýchlostnej ceste R4 – Grófske, 2. Recyklačné centrum – recyklácia stavebného odpadu.

21. Vstup do projektov financovaných z programu Interreg NEXT: 1. Rekonštrukcia cesty III/3434 v obci Trnkov, 2. Rekonštrukcia cesty III/3612 v obci Soľ, 3. Modernizácia cestmajsterstva v Medzilaborciach.

22. Ideové zámery pre vstup do projektov prostredníctvom mechanizmu integrovaných územných investícií z Operačného programu Slovensko (Analyticko-strategická jednotka podpory inovačného ekosystému, Pasport priemyselných lokalít a objektov v PSK, Inteligentný cestovný ruch v PSK, Analyticko-strategická jednotka podpory regionálneho rozvoja – Inštitút rozvoja).

23. Vstup PSK do projektu „Aplikácia na zjednodušené vypracúvanie PHRSR a akčných plánov pre obce a prehľadávanie a prepájanie strategických dokumentov v kraji“ cez výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR s názvom Granty so zjednodušenou administratívou – Hackathony.

24. Informatívna správa o výsledku výberového konania na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa Podtatranského múzea v Poprade.

25. Optimalizácia siete osvetových stredísk v Poprade a Bardejove.

26. Ideový zámer Krajského múzea v Prešove na rekonštrukciu kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027.

27. Vstup Krajského múzea v Prešove do projektu zameraného na spoluprácu s poľskými múzeami v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg PL – SK 2021 – 2027.

28. Ideový zámer projektu „Moderné technológie – Energetická optimalizácia prevádzkovania verejných budov prostredníctvom inteligentného merania“.

29. Vstup do projektu „Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov“.

30. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.

31. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – prípady hodné osobitného zreteľa (predaj spoluvlastníckeho podielu na združených investíciách).

32. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.

33. Zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 240/2023 zo dňa 28. 8. 2023 k majetkovému prevodu nehnuteľného majetku – nadobudnutie.

34. Interpelácie poslancov.

35. Záver.