NAŽIVO od 10:00: 30. zasadnutie Zastupiteľstva PSK
PREHRAŤ

NAŽIVO od 10:00: 30. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Pripravujeme priamy prenos.

Program:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.

3. Návrh na udelenie Cien PSK.

4. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.

5. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2022/2023.

6. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68.

7. Projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci výzvy zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

8. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 646/2021 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu Krajského múzea v Prešove „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

9. Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadosti o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenie sociálnych služieb CSS Zátišie Snina v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

10. Aktualizácia dokumentu Plán udržateľnej mobility PSK.

11. Operačný plán zimnej údržby ciest na území PSK na obdobie 2021 – 2022.

12. Návrh na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/556 hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník“.

13. Odstraňovanie povodňových škôd na mostoch a cestách III. triedy Správou a údržbou ciest PSK.

14. Zaradenie strategicky významných účelových ciest na území PSK do bežnej údržby v rámci činnosti Správy a údržby ciest PSK.

15. Povodne v obci Pichne.

16. Zmena účelového určenia majetku PSK.

17. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.

18. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.

19. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.

20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.

21. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.

22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020.

23. Rôzne.

24. Interpelácie poslancov.

25. Záver.