BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 20A: Záznam prvej časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 20A: Záznam prvej časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Sledujte záznam z 20. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 26. septembra 2017 (TABLET.TV) - Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
26. septembra 2017 (utorok) o 9,00 hod. do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Otvorenie zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie 
Voľba overovateľov zápisu 
  1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31. 8. 2017 
Predkladá: prednosta 
  2. Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2017 
Predkladá: starosta 
  3. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2017 
Predkladá: starosta 
  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní priamych finančných dotácií pre oblasť športu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: J. Bučan, zástupca starostu 
  5. Rozvojové projekty na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 
Predkladá: starosta 
  6. Stratégia rozvoja miestnej demokracie v mestskej časti Bratislava-Petržalka Predkladá: starosta 7. Návrh na predaj nebytových priestorov na Osuského ul. č. 1, 1A, Bratislava spoločnosti V.O.K. Slovensko s.r.o. 
Predkladá: prednosta

=== prestávka na obed (od 12:45 hod.) ===