BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 20B: Záznam druhej časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 20B: Záznam druhej časti rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Sledujte záznam 20. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 26. septembra 2017 (TABLET.TV) - Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal 20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
26. septembra 2017 (utorok) o 9,00 hod. do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.


=== prestávka na obed (12:45 - 13:30) ===

  7. Návrh na predaj nebytových priestorov na Osuského ul. č. 1, 1A, Bratislava spoločnosti V.O.K. Slovensko s.r.o.
Predkladá: prednosta
  8. Návrh na predaj pozemku parc. č. 3086 pre JUDr. J. Hudeka a manželku Mgr. A. Hudekovú 
Predkladá: prednosta 
  9. Návrh na predlženie prenájmu nebytových priestorov na Gercenovej ul. č. 8/H, Bratislava pre OZ OKRAJ 
Predkladá: prednosta 
10. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v Pavilóne detských ihrísk Bzovícka 8, Bratislava pre IGA Group s.r.o. 
Predkladá: prednosta 
11. Návrh na predlženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Ambroseho ul. č. 2, Bratislava pre P – MAT n. o. 
Predkladá: prednosta 
12. Návrh na predlženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Jasovskej ul. č. 25, Bratislava pre Romana Mocka 
Predkladá: prednosta 
13. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Mánesovom nám. č. 3, Bratislavapre ŠK Tatran 
Predkladá: prednosta 
14. Návrh na prenájom pozemkov parc. č. 5736 a parc. č. 5756, k.ú. Petržalka pre Ota Dantsitsa 
Predkladá: prednosta 
15. Návrh na prenájom časti pozemkov parc. č. 5284/20 a 5284/21, k. ú. Petržalka pre Akzent BigBoard 
Predkladá: prednosta 
16. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3459/5 pre Bajram AZIRI, Zmrzlina u Bajrama 
Predkladá: prednosta 
17. Návrh na prenájom časti pozemkov parc. č. 4590, 3612 a 4584, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
Predkladá: prednosta 
18. Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: starosta 
19. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za II. štvrťrok 2017 
Predkladá: starosta 
20. Správa o kontrole výdavkovej časti rozpočtu zameranej na vybrané výdavky súvisiace s opravami a údržbou komunikácií a chodníkov v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: miestny kontrolór
 21. Správa o kontrole „Preverenie plnenia uzatvorených zmlúv a advokátskymi kanceláriami, ktorým mestská časť mesačne odvádza paušálne sumy v zmysle uzavretých zmlúv a ich reálneho výkonu právnych služieb za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 do dňa vykonávania kontroly, teda, akú službu obdržala mestská časť od jednotlivého advokáta, resp. aký právny úkon bol v tom, ktorom mesiaci vykonaný. Kontrola správneho účtovania a vystavovania faktúr.“ 
Predkladá: miestny kontrolór 
22. Interpelácie 
23. Rôzne