BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 21: Záznam zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 21: Záznam zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pozrite si záznam 21. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 7. novembra 2017 (TABLET.TV) - Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal 21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na 
7. novembra 2017 (utorok) o 9,00 hod. do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

  1. Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30. 9. 2017
Predkladá: prednosta
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach
Predkladá: starosta
  3. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb MČ Bratislava-Petržalka na roky 2018 – 2022
Predkladá: starosta
  4. Návrh na prenájom nebytového priestoru - telocvične v ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka družstvo
Predkladá: prednosta
  5. Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 1271/1 pre spoločnosť SUZA, s.r.o., Budatínska 43, 85106 Bratislava
Predkladá: prednosta
  6. Štúdia pešieho pohybu Bratislava-Petržalka, lokalita Háje
Predkladá: prednosta
  7. Návrh na obstaranie územného plánu zóny Kapitulský dvor
Predkladá: prednosta 
  8. Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok 2017
Predkladá: starosta
  9. Správa o kontrole súladu prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, týkajúcich sa majetku (nájom/predaj) s podpísanými textami zmlúv za obdobie od 1.1.2015 do 15.3.2016 a od 4.5.2016 do 25.4.2017
Predkladá: miestny kontrolór
10. Interpelácie
11. Rôzne