BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 23: Záznam  mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 23: Záznam mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

Pozrite si záznam 23. rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 23. januára 2018 (TABLET.TV) – Starosta Petržalky Vladimír Bajan v súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolal mimoriadne 23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň 23. januára 2018 (utorok) o 9:00 hod. do kongresovej sály Technopolservices, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

  1. Správa o mimoriadnej kontrole v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
Predkladá: miestny kontrolór

  2. Koncepcia rozvoja Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
Predkladá: starosta a poslanci