PSK UNIVERZAL
PREHRAŤ

PSK UNIVERZAL

Pripravujeme priamy prenos.
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 0
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 1
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2020. 1
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2020. 1
5. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 1
6. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2020. 2
7. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 220/2019 bod A.1. písm. a) zo dňa 17. 6. 2019. 1
8. Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. 1
9. Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. 1
10. Návrh optimalizácie činností kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
11. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 401/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku s názvom „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“. 1
12. Zmena Výzvy pre región 2020. 1
13. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení Výzva pre región, Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. 1
14. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 1
15. Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020. 1
16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 440/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. 1
17. Informatívna správa o stave prímestskej autobusovej dopravy počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19. 1
18. Pripravované aktivity a projekty IDS Východ do januára 2021. 1
19. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 2
20.A Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 1
20.B Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 1
21.A Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
21.B Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
21.C Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
22.A Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
22.B Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 2
23.A Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní". 1
23.B Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní". 1
23.C Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní". 1
23.D Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zvýšenie počtu žiakov SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní". 1
23.E Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit". 1
24. Smernica o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 1
25.A Rôzne: Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 1
25.B Stanovisko hl. kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. 1
26. Interpelácie poslancov. 0
27. Záver.