Európska vodíková banka: Poslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie
PREHRAŤ

Európska vodíková banka: Poslanci požadujú väčšiu podporu domácej produkcie

Európska vodíková banka by mala byť lepšie financovaná a mala by sa strategicky zamerať na dosahovanie klimatických cieľov a udržateľnosť.

Európska vodíková banka by mala byť lepšie financovaná a mala by sa strategicky zamerať na dosahovanie klimatických cieľov a udržateľnosť.

Bratislava (OTS)- Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, ktorý v utorok pomerom hlasov 45 (za): 4 (proti): 6 (zdržalo sa hlasovania) schválil Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE). Spravodajcom schváleného textu je poslanec Robert Hajšel (S&D, SK).

Poslanci v uznesení, ktoré je reakciou na oznámenie Európskej komisie o Európskej vodíkovej banke, podporili návrh exekutívy EÚ s istými zmenami. Výbor okrem iného navrhuje výrazné navýšenie rozpočtu Európskej vodíkovej banky. Poslanci požadujú adekvátne financovanie, ktoré by dokázalo reagovať na priemyselnú politiku Číny a Spojených štátov amerických v tejto oblasti a na zákon USA o znížení inflácie.

Vodík má podľa poslancov zásadný význam v úsilí EÚ o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, dekarbonizácie priemyslu EÚ, strategickej autonómie a zníženie závislosti na fosílnych palivách. V snahe výrazne rozšíriť produkciu obnoviteľného vodíka predstavila Európska komisia návrh na zriadenie Európskej vodíkovej banky s počiatočným rozpočtom vo výške tri miliardy eur. Cieľom tohto kroku je podporiť investície do tohto zdroja energie, zvýšiť jeho domácu produkciu a uľahčiť jeho dovoz.

Uznesenie odporúča, aby sa Európska vodíková banka zamerala na zvyšovanie domácej výroby. Postupne by sa tiež mala stať centrom podpory všetkých aktivít súvisiacich s obnoviteľným vodíkom v celej EÚ, čo by podľa poslancov zjednodušilo postupy a urýchlilo realizáciu projektov.

Odvetvia náročné na znižovanie emisií a sektor ťažkej dopravy v centre pozornosti

Európska vodíková banka by sa mala sústrediť na odvetvia, ktoré je ťažké dekarbonizovať, zdôrazňuje schválený text. Týka sa to napríklad sektora ťažkej dopravy či odvetví výroby ocele a hnojív, ktorých uhlíková stopa je nezanedbateľná, no pri ktorých je elektrifikácia obzvlášť náročná.

Regionálne aukcie na zaistenie vyváženého rozdelenia medzi krajiny EÚ

Poslanci v snahe zaistiť spravodlivé rozdelenie zdrojov naprieč celou Úniu navrhujú koncept regionálnych aukcií, aby sa prostriedky Európskej vodíkovej banky rozdelili spravodlivo a vyvážene medzi všetky členské štáty EÚ. Tento prístup by mal podporiť konkurencieschopnosť celej EÚ a zabrániť prehlbovaniu existujúcich regionálnych rozdielov.

Obnoviteľný vodík ako jediná dlhodobo udržateľná forma vodíka

Schválený text zdôrazňuje, že obnoviteľný vodík je z dlhodobého hľadiska jedinou udržateľnou formou vodíka. Nízkouhlíkový vodík by mal podľa zákonodarcov zohrávať úlohu iba pri prechode na emisne neutrálne hospodárstvo.

Poslanci tiež požadujú, aby sa pri alokovaní zdrojov zohľadňovali kritériá environmentálnej a sociálnej udržateľnosti.

Zodpovednosť a transparentnosť

Výbor zdôraznil potrebu existencie funkčného trhu s vodíkom, ktorý z dlhodobého hľadiska nebude závislý na verejných dotáciách. Komisia by tiež podľa poslancov mala zaviesť mechanizmus, ktorý by zabránil nadmerným kompenzáciám.

Vyhlásenie spravodajcu

„Vodík bude hrať kľúčovú úlohu v úsilí o dekarbonizáciu priemyslu a som veľmi rád, že cieľom Európskej vodíkovej banky bude zvýšiť podporu pre obnoviteľný vodík,“ vyhlásil spravodajca uznesenia, poslanec Robert Hajšel (S&D, SK).

„Ak sa EÚ chce stať konkurencieschopným globálnym hráčom, potrebujeme robustné financovanie, počiatočný rozpočet pre Európsku vodíkovú banku vo výške tri miliardy eur však v tomto kontexte nestačí. Prioritou by mala byť domáca produkcia, aby sa zvýšila strategická autonómia EÚ. Potrebujeme podporiť priemysel EÚ, a to najmä odvetvia náročné na znižovanie emisií a sektor ťažkej dopravy, ktoré majú veľkú uhlíkovú stopu,“ uviedol poslanec Hajšel.

„V snahe zabrániť prehlbovaniu existujúcich rozdielov presadzujem regionálne aukcie, ktoré zaistia spravodlivé rozdelenie zdrojov naprieč členskými štátmi. Z dlhodobého hľadiska je obnoviteľný vodík jedinou udržateľnou formou vodíka na ceste k emisne neutrálnemu hospodársku, nízkouhlíkový vodík by mal však naďalej zohrávať prechodnú úlohu,“ dodal poslanec Hajšel.

Ďalší postup

Text návrhu nelegislatívneho uznesenia, ktorý schváli Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE), bude predložený pravdepodobne už na najbližšiu schôdzu Európskeho parlamentu, ktorá je naplánovaná na 11. - 14. decembra. Po jeho schválení plénom EP bude mať Európska komisia tri mesiace na reakciu.

Súvislosti

Oznámenie Európskej komisie zdôrazňuje, že vodík bude hrať kľúčovú úlohu pri prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050 a pri snahe o zvýšenie strategickej autonómie EÚ. Vodík je jednou zo strategických oblastí tzv. Novej priemyselnej stratégie pre Európu z dielne Európskej komisie, ktorá má významný potenciál z pohľadu tvorby kvalitných pracovných miest.

Európska vodíková stratégia z roku 2020 stanovila cieľ vyrobiť v EÚ až 10 miliónov ton obnoviteľného vodíka. Plán REPowerEU navrhuje doplniť tento cieľ o 10 miliónov ton obnoviteľného vodíka, ktorý by bol na územie EÚ dovezený do roku 2030.

Oznámenie Európskej komisie o Európskej vodíkovej banke opisuje koncept, úlohy a štruktúru tejto iniciatívy. Hlavným cieľom banky je mobilizovať súkromné investície vo vodíkovom hodnotovom reťazci - v rámci EÚ aj v tretích krajinách - prepojením ponuky obnoviteľných zdrojov s dopytom EÚ a vysporiadaním sa s počiatočnými investičnými výzvami. Európska vodíková banka by mala pomôcť pri vytváraní prvotného trhu pre obnoviteľný vodík, ktorý prinesie nové príležitosti v oblasti rastu a tvorby pracovných miest.