PREŠOV-PSK 10: Prešovský kraj o záverečných účtoch aj združených investíciách
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 10: Prešovský kraj o záverečných účtoch aj združených investíciách

Prinášame vám záznam z 10. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
Správa
Prešov 21. apríla (TABLET.TV) - Hodnotenie výsledkov hospodárenia  Prešovského samosprávneho kraja  (PSK) v roku 2014 bol jedným z hlavných bodov rokovania zastupiteľstva regionálnej samosprávy, ktoré sa uskutočnilo v utorok (21.4.)  v zasadačke Okresného úradu v Prešove.

"Zo záverečných analýz a dôvodovej správy vyplýva, že kraj vlani hospodáril s prebytkom. Poslanci si vypočujú správu hlavného kontrolóra i nezávislého audítora a rozhodnú o schválení záverečného účtu," uviedla pre TASR hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková.

Okrem toho poslanci schvaľovali finančnú spoluúčasť na projekte výstavby tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou v Prešove a návrh na združenú investíciu v prípade vybudovania tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom vo Vysokých Tatrách.

Regionálne zastupiteľstvo sa v rámci programu oboznámilo s vyúčtovaním príspevkov, ktoré každoročne poskytuje vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave.

Poslanci prerokovali aj plán investičných akcií, ktoré budú financované z 2. tranže úveru z Európskej investičnej banky pre rok 2016.

Diskusia bola aj o implementácií projektov z oblasti cestného hospodárstva, ktoré sú podporené z prostriedkov programu slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce.     

Zastupiteľstvo PSK rokovalo aj o bodoch, ktoré sa týkajú turistického ruchu. Poslanci si vypočuli výročnú správu o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu, ktorej cieľom je koordinovať aktivity v prospech rozvoja turizmu.

Rozprava sa týkala aj dofinancovania projektu  „Archeologické  dedičstvo  regiónov, šanca  na  rozvoj  turistiky“.     

Poslednými bodmi programu boli návrhy na majetkové prevody a návrhy na prevody či prenájmy majetku v prípade osobitného zreteľa.

Rokovanie druhého tohtoročného zasadania Zastupiteľstva PSK sa začalo v utorok (21.4.) o 10. hodine.  Na základe spoločného projektu regionálnej samosprávy a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky si rokovanie záujemcovia mohli pozrieť v priamom prenose na stránke www.tablet.tv.
Program
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.  

2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.  

3. a) Záverečný účet PSK za rok 2014.
    b) Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2014.

4. Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (výstavba tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou).               

5. Návrh na združenú investíciu „Vybudovanie tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom“ – Mesto Vysoké Tatry a PSK.                  

6. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.

7. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2014.

8. Návrh investičných akcií pre čerpanie 2. tranže úveru z EIB pre rok 2016.

9. Program cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 – implementácia projektov v oblasti cestného hospodárstva.

10. Návrh na menovanie riaditeľa DSS Legnava.

11. Zlúčenie Vihorlatského osvetového strediska s Vihorlatským múzeom v Humennom.
  
12. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2014.

13. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.

15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.

16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.

17. Návrh na dofinancovanie projektu  „Archeologické  dedičstvo  regiónov, šanca  na  rozvoj  turistiky“ (projekt číslo WTSL.02.01.00-18-250/10, projekt realizovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, oblasť podpory 2.1  Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu) pre subjekt v pôsobnosti PSK       Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou z vlastných prostriedkov PSK.

18. Informácia o zmene sídla Obchodnej akadémie v Bardejove.
                                 
19. Rôzne.

20. Interpelácie poslancov.                                                                            

21. Záver.