PREŠOV-PSK 12: Prešovský samosprávny kraj aj o združených investíciách
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 12: Prešovský samosprávny kraj aj o združených investíciách

Prinášame vám záznam zo zasadania zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Prešov 27. augusta (TABLET.TV) - TABLET.TV vám prináša záznam zo zasadania zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.

Program:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2015.
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2015.
5. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2015.
6. Informatívna správa o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov v PSK vykonanej NKÚ SR.
7. A/ Návrh na združenú investíciu „Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom“ – mesto Stará Ľubovňa a PSK.
B/ Návrh na združenú investíciu „Vybudovanie futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom“ – mesto Snina a PSK.
C/ Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia komunikácie ku Spišskému hradu“ - mesto Spišské Podhradie a PSK.
D/ Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia komunikácie č. III/3615“ – obec Juskova Voľa a PSK.
8. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
9. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2014 a I. polrok 2015.
10. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za rok 2014.
11. Územný plán Prešovského samosprávneho kraja - zadanie.
12. Územná prognóza „Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja“ - koncept.
13. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK na školský rok 2015/2016.
14. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
15. Návrh na zrušenie Domova sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku k 31. 12. 2015.
16. Návrh na menovanie riaditeľa DSS Stropkov.
17. Návrh na odvolanie riaditeľky Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach.
18. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK.
19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa.
20. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.
23. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
24. Schválenie budúceho prevodu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
25. Rôzne.
26. Interpelácie poslancov.
27. Záver.