ZÁZNAM: TK hnutia OĽANO a Kresťanskej únie - ochrana práv detí
PREHRAŤ

ZÁZNAM: TK hnutia OĽANO a Kresťanskej únie - ochrana práv detí

Pozrite si záznam.

Návrh o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele je v 2. čítaní


      Bratislava 21. septembra (TASR) – Návrh zákona, ktorý má vytvoriť právny základ na zjednotenie postupu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pozícii kolíznych opatrovníkov, posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok do druhého čítania. Úpravou postupu kolízneho opatrovníka by sa malo prispieť k minimalizácii negatívneho vplyvu rodičovských sporov na dieťa. Zároveň by sa malo prispieť k naplneniu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa.
      Návrh zákona zavádza povinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonať po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka s obidvomi rodičmi spoločný informatívny pohovor. Cieľom je prízvukovať zodpovednosť oboch rodičov vo vzťahu k dieťaťu.
      Pohovor má tiež prispieť k objektívnej informovanosti rodičov o postavení kolízneho opatrovníka, jeho možnostiach a činnosti na začiatku konania súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. Okrem toho má informovať o možnostiach pomoci v rámci konkrétnych poradensko-psychologických služieb pre dieťa či plnoletú fyzickú osobou a rodinu.
      "Návrh zákona nezavádza zákonnú povinnosť rodiča zúčastniť sa na informatívnom pohovore a s jeho prípadnou neúčasťou sa nespájajú právne následky, ako napríklad negatívny náhľad na spôsobilosť rodiča osobne vychovávať dieťa a podobne," uviedli poslanci v dôvodovej správe. Rodič bude mať možnosť rozhodnúť sa pre spoločný pohovor s obidvomi rodičmi alebo pre individuálny pohovor. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je tak v pozvánke na pohovor povinný poučiť rodiča o týchto dvoch formách pohovoru. Nemá ísť však o poradenský pohovor. Ten má informovať o následných postupoch opatrovníka.
      Keďže by malo ísť o zjednotenie výkonu pohovoru orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo funkcii kolízneho opatrovníka, poslanci navrhujú  doplnenie splnomocňujúceho  ustanovenia pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na vydanie vyhlášky. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. mája 2022.