Slovenská obchodná a priemyselná komora rokovala o stave ekonomiky
PREHRAŤ

Slovenská obchodná a priemyselná komora rokovala o stave ekonomiky

Na slávnostnej časti zhromaždenia sa zúčastnili členovia vlády SR, zástupcovia diplomatických misií v SR a ďalší hostia.

Bratislava 26. apríla (TASR) - Hodnotením súčasného stavu a trendmi vývoja domácej ekonomiky, jej výsledkami za posledný rok, kvalitou podnikateľského prostredia v Slovenskej republike a úlohami Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) sa zaoberali na Zhromaždení delegátov SOPK vo štvrtok v Bratislave. Na slávnostnej časti zhromaždenia sa zúčastnili členovia vlády SR, zástupcovia diplomatických misií v SR a ďalší hostia.

Predseda SOPK Peter Mihók v príhovore okrem iného uviedol, že slovenská ekonomika z makroekonomického pohľadu rástla v roku 2017 rýchlejšie ako priemer Európskej únie. Miera nezamestnanosti dosiahla najpriaznivejšiu hodnotu od ekonomickej krízy v rokoch 2008 – 2009. Ďalej sa znížil deficit verejných financií, aj keď cieľ dosiahnuť prebytkové hospodárenie bol znova posunutý ku koncu tejto dekády. Ako hnací motor ekonomického rastu sa čoraz významnejšie presadzuje domáca spotreba.

Podľa jeho slov prognózy vývoja domácej ekonomiky sú aj pre rok 2018 pozitívne, podľa nich je predpoklad ešte rýchlejšieho rastu HDP ako v roku 2017. Treba však konštatovať, že dobré výsledky sú aj dôsledkom pozitívneho ekonomického vývoja u nášho hlavného obchodného partnera, Nemecka.

Výsledky každoročného ekonomického prieskumu SOPK názorne ukázali, že dobré makroekonomické prostredie prispelo aj k pozitívnejšiemu pohľadu respondentov, našich členov, na ekonomické výsledky ich spoločností. Vo svojich odpovediach zväčša kladne hodnotili očakávané výsledky tesne pred koncom roka 2017 a ešte mierne optimistickejšie sa dívali na rok 2018. Naďalej však prevažuje negatívne hodnotenie podnikateľského prostredia a aj napriek mierne pozitívnejšiemu pohľadu ako pri prieskume v roku 2016 aj hospodárskej politiky vlády.

Za najväčšie prekážky podnikania sú považované stále tie isté príčiny: vysoké daňové a odvodové zaťaženie, ďalej nízka vymožiteľnosť práva a korupcia pri verejnom obstarávaní. Je treba konštatovať, že počas posledných rokov v týchto oblastiach nenastali výraznejšie pozitívne zmeny, ktoré by mohli viesť ku kladnejšiemu hodnoteniu. Výraznejšie oproti minulým rokom vystupuje do popredia nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Slovenská obchodná a priemyselná komora bude rovnako ako doteraz koncentrovať svoje úsilie na vytváranie tlaku na zlepšenie podnikateľského prostredia a akceptáciu podnikateľského stavu ako sektora, ktorý vytvára rozhodujúce materiálne hodnoty na Slovensku. Členovia Komory sú presvedčení, že Slovensko, ak chce naďalej úspešne napredovať, potrebuje realizovať zásadné štrukturálne reformy, a to nielen priamo v oblasti podnikateľského prostredia a zvýšení efektivity a kvality verejnej správy, ale aj v školstve a zdravotníctve.