BRATISLAVA-BSK 28: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
PREHRAŤ

BRATISLAVA-BSK 28: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Pozrite si záznam XXVIII. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK.

Bratislava 29. septembra 2017 (TABLET.TV) - Predseda BSK Pavol Frešo zvolal
XXVIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na
29. septembran 2017 (piatok) o 9:00 hod. do rokovacej sály Úradu BSK.

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

   1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún – september 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+

  2. Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom, Mestskou častou Bratislava – Čunovo a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v rámci prípravy projektu Ekocentrum kaštieľ Čunovo. 

  3. Návrh „Memoranda o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a SLOVNAFT, a. s.“

  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2017 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019

  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

  6. Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Regionálnymi cestami a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa

  7. Návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k.ú. Modra ako prípad hodný osobitného zreteľa

  8. Prenájom pozemkov v k.ú. Modra mestu Modra ako prípad hodný osobitného zreteľa

  9. Návrh BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA DOTAČNÁ SCHÉMA – Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2018 podľa VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK

10. Návrh na zmenu uznesenia Z BSK č. 51/2016 a 65/2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Kreatívne centrum Bratislava“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

11. Návrh komplexného riešenia budúcej prevádzky Divadla a Školy LUDUS

12. Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností v areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

13. Návrh na zvýšenie efektivity ústavnej zdravotnej starostlivosti v regióne Záhorie v súvislosti so zákonom o poplatkoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

14. Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2017

15. Aktualizácia investičného plánu Bratislavského samosprávneho kraja a možnosti jeho financovania

16. Návrh na schválenie Plánovacej dohody pre projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava“

17. Návrh na schválenie Partnerskej dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu pre projekt „Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko

18. Návrh na schválenie Partnerskej dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu pre projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne – Discover the Small and Moson Danube by bike and boat“ (DANUBE BIKE&BOAT) v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020

19. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

20. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2017

21. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

22. Záver