BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 7b: Zastupiteľstvo v Petržalke aj o rozdelení dotácií a úprave rozpočtu
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 7b: Zastupiteľstvo v Petržalke aj o rozdelení dotácií a úprave rozpočtu

Prinášame vám záznam z 2. časti zasadania Zastupiteľstva mestskej časti Bratislavy - Petržalka.
Bratislava 22. septembra (TABLET.TV) - TABLET.TV vám prináša záznam zasadania Zastupiteľstva mestskej časti Bratislavy - Petržalka.

Prvú časť nájdete TU.

Program:

Otvorenie zasadnutia 

Voľba návrhovej komisie 
Voľba overovateľov zápisu 

1. 
Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka k 31. 8. 2015 
Predkladá: prednosta 

2. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 
poskytovaní nenávratného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských 
školách 
Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu 

3. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu 

4. 
Plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 6. 2015 a odpočet plnenia 
prioritných cieľov mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2015 -2018 
Predkladá: starosta a 1. zástupca starostu 

5. 
Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2015 
Predkladá: starosta 

6. 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o 
ustanovení poplatku za parkovaciu kartu oprávňujúcu parkovať na vyhradených 
parkoviskách na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy s prílohami -Návrh 
Prevádzkového poriadku pre zónu s dopravným obmedzením v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a mapové podklady (výkresy) 
Predkladá: starosta 

7. 
Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov, parc. č. 5231/1, 5231/2, 5231/3, 5231/4 
pre Vodácky klub Dunajčík 
Predkladá: prednosta 

8. 
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 3296 pre Spoločenstvo vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov Andruska na Andrusovovej ul. č. 2, 4, 6 

Predkladá: prednosta 

9. 
Návrh na prenájom časti pozemku v areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava pre TŠPtenisová 
škola Petržalka, o.z. 
Predkladá: prednosta 

10. 
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 5830/12 pre Natáliu Pavlíkovú, 
Brunnenstrasse 17, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko 
Predkladá: prednosta 

11. 
Návrh na prenájom nebytového priestoru v ZŠ Turnianska 10, Bratislava, pre 
Školský športový klub Vivus pri ZŠ Turnianska 
Predkladá: prednosta 

12. 
Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Fedinovej 4, Bratislava pre 
spoločnosť ZEMA s.r.o. 
Predkladá: prednosta 

13. 
Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru na Haanovej 10, Bratislava 
pre Dom sociálnych služieb -MOST, n. o. 
Predkladá: prednosta 

14. 
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 2/2005 
Predkladá: prednosta 

15. 
Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za I. štvrťrok 
roku 2015 
Predkladá: starosta 

16. 
Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov 
zistených pri kontrole vykonanej v roku 2013 v Bytovom podniku Petržalka, s.r.o. 
Predkladá: miestny kontrolór 

17. 
Správa o kontrole – audite na personálne a technické vybavenie Miestneho podniku 
verejnoprospešných služieb Petržalka 
Predkladá: miestny kontrolór 

18. 
Prerokovanie petície obyvateľov k obstarávaniu Územného plánu zóny Matador 
Predkladá: prednosta 

19. 
Interpelácie 

20. 
Rôzne