PREŠOV-PSK 28: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 28: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.

Prešov 22. augusta 2017 (TABLET.TV) – Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) MUDr. Peter Chudík v zmysle § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení zvolal 28. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
Zasadnutie sa uskutočnilo 22. augusta 2017 o 10.00 hod. v malej zasadačke Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru 3.

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
  3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2017.
  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2017.
  5. Združená investícia medzi PSK a mestom Medzilaborce s názvom „Multifunkčná ľadová plocha“.
  6. Združená investícia medzi PSK a mestom Spišská Belá s názvom „Výstavba hokejbalovej haly v Spišskej Belej“.
  7. Združená investícia medzi PSK a mestom Vranov nad Topľou s názvom „Umelý trávnik na ploche futbalového štadióna na Ul. B. Němcovej vo Vranove nad Topľou“.
  8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017.
  9. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.
10. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2017.
11. Návrh na menovanie riaditeľa Správy a údržby ciest PSK.
12. Schválenie termínu 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.
13. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2016 a I. polrok 2017.
14. Rozšírený Dohovor primátorov a starostov.
15. Informatívna správa o činnosti odboru SO pre IROP od 1. 4. 2016 do 30. 6. 2017.
16. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2016.
17. Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.
18. Návrh VZN PSK č. .../2017, ktorým sa ruší Školský internát, Mierová 1973/79, Humenné ako súčasť Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné.
19. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA, SNP 16, Sabinov - zníženie energetickej náročnosti“.
20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Obnova budovy a zníženie energetickej náročnosti – Hvezdáreň a planetárium v Prešove“.
21. Zriadenie príspevkovej organizácie „Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK“.
22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
23. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
24. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – zákonné predkupné právo.
25. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
26. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
27. Rôzne.
28. Interpelácie poslancov.
29. Záver.