PREŠOV-PSK 17: Krajskí poslanci úpravou rozpočtu uvoľnili financie na nové investície
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 17: Krajskí poslanci úpravou rozpočtu uvoľnili financie na nové investície

Sledujte záznam zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).
Správy

Prešov 25. apríla (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci na dnešnom rokovaní Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) schválili v poradí druhú tohtoročnú úpravu rozpočtu. Bežné príjmy sa zvyšujú o 844.000 eur na sumu 169,8 milióna eur. Bežné výdavky sa upravujú o rovnakú sumu ako príjmy, pričom ich výška po úpravu bude takmer 160 miliónov eur. Kapitálové výdavky v príjmovej časti ostávajú na pôvodnej výške a vo výdavkoch sa zvyšujú o viac ako 3,6 milióna eur. Informovala o tom na dnešnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK vedúca odboru financií Úradu PSK Mária Holíková.

Najvyššie položky poslanci schválili na rekonštrukciu Podtatranského múzea v Poprade, kde na dofinancovanie pôjde 220.000 eur, tiež na spolufinancovanie obnovy a stavebné úpravy hradu v Kežmarku, kde pôjde vyše 489.000 eur. Z ministerstva financií na tento objekt dostalo múzeum 250.000 eur. Zároveň bolo vyčlenených 11.000 eur na dopracovanie projektovej dokumentácie.

Do oblasti vzdelávania pôjde zhruba 1,25 milióna eur. Z toho na vytvorenie strediskového areálu v Kežmarku 500.000 eur. Na mechanizačné vybavenie Strednej odbornej školy (SOŠ) v Kežmarku do Centra odborného vzdelávania kúpi kraj traktor, otočný pluh, žací stroj, obracač a iné poľnohospodárske stroje za 200.000 eur. Na zriadenie Centra odborného vzdelávania pre remeslá a služby poslanci schválili pre SOŠ Kežmarok 174.000 eur. Holíková uviedla, že v Kežmarku sa plánuje vytvoriť aj centrum stredoškolského vzdelávania v bývalých priestoroch kasární, kde by sa mali po rekonštrukcii presťahovať tri školy – hotelová akadémia, gymnázium a stredná umelecká škola. Zatiaľ na tento projekt kraj vyčlenil 500.000 eur. Rovnakou sumou by mal prispieť štát. Celkové náklady na rekonštrukciu sa odhadujú na štyri milióny eur. Ďalšou významnou investíciou je rekonštrukcia Školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej, kde pôjde v prvej etape zhruba 497.000 eur.

Najviac financií v oblasti doprava pôjde na rekonštrukciu cesty Levoča – Mariánska Hora, kde v druhej a tretej etape kraj plánuje preinvestovať 300.000 eur. Prvú etapu má zrealizovať mesto Levoča vrátane usporiadania pozemkov. Cestárom zafinancuje kraj opravu prevádzkovej budovy v Lipanoch za 40.000 eur. Zhruba rovnakú sumu schválili poslanci na osem kusov rolovacích brán pre svidníckych cestárov. Opravovať sa bude aj úsek cesty Košarovce – Nižná Sitnica.

V oblasti sociálneho zabezpečenia kraj nasmeroval 290.000 eur na rekonštrukciu Centra sociálnych služieb (CSS) Zátišie Snina, ktoré sídli v starých priestoroch. Za rekonštrukciu výťahu v zariadení CSS Vita vitalis v Prešove zaplatí PSK 60.000 eur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prešov 25. apríla (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) skončil vlaňajší rok s prebytkom hospodárenia vyše 2,3 milióna eur, keď dosiahol príjem viac ako 183 miliónov eur a výdavky presiahli sumu 180 miliónov eur. Prebytok rozpočtu a zostatok finančných operácií dovolili previesť do rezervného fondu na tento rok takmer 12,7 milióna eur. Konštatovala to na dnešnom zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vedúca odboru financií PSK Mária Holíková.

"PSK za rok 2015, tak ako po iné roky, dobre hospodáril. Podarilo sa nám ušetriť aj finančné prostriedky, ktoré sú predmetom presunu do rezervného fondu. Celkove sme dosiahli prebytok rozpočtu viac ako 2,3 milióna eur. Po vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Európskou úniou nám ostali finančné prostriedky v objeme 12,6 milióna eur, ktoré sú predmetom presunu do rezervného fondu,"
uviedla Holíková.

Hospodárenie PSK považuje vedúca finančného odboru za veľmi dobré a v súčasnosti je podľa jej vyjadrenia kraj v dobrej kondícii. V porovnaní s minulými rokmi, keď bola kríza a na základe podpísaného memoranda s vládou, bolo obmedzené čerpanie rozpočtu. Pripomenula, že ešte pred dvomi rokmi museli siahnuť aj na mzdový fond. Dnes je situácia v hospodárení veľa priaznivejšia.

Vlaňajší rozpočet pri prijímaní predstavoval v príjmovej časti sumu vyše 157 miliónov eur a 172 miliónov eur vo výdajoch. V priebehu roka bol upravovaný celkom 18-krát, z toho na základe rozhodnutia Zastupiteľstva PSK sedemkrát. Úpravy v priebehu roka reagovali na príjmy zo štátneho rozpočtu a dotácie z Európskej únie. Tiež kraj v priebehu roka rozdelil finančné prostriedky, ktoré prijal vo forme úveru z Európskej investičnej banky. 

Program
Program 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
dňa 25. apríla 2016 o 10:30 hod.:
 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK ÚHK PSK

  3. A/ Záverečný účet PSK za rok 2015
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2015

  4. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016

  5. Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 – investičné akcie

  6. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2015

  7. A/ Informatívna správa o realizácii cezhraničných programov na úrovni PSK
      B/ Schválenie systému riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V-A 2014-2020 v rámci kompetencií PSK

  8. Návrh na schválenie účasti PSK ako partnera projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“

  9. Informatívna správa o realizácii projektov v rámci výzvy ROP 4.1d – 2012/01

10. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier

11. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015

12. Prerokovanie podielu PSK na projekte rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov

13. Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“ – obec Spišský Hrhov a PSK

14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa

15. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže

16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa

17. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa

18. Rôzne

19. Interpelácie poslancov

20. Záver