BRATISLAVA-BSK 27: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
PREHRAŤ

BRATISLAVA-BSK 27: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Pozrite si záznam XXVII. pracovného zasadnutia Zastupiteľstva BSK.

Bratislava 23. júna 2017 (TABLET.TV) - Predseda BSK Pavol Frešo zvolal
XXVII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na
23. júna 2017 (piatok) o 9:00 hod. do rokovacej sály Úradu BSK.

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

  1. Nástup náhradníka na post poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, zloženie sľubu a návrh na zmenu člena komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

  2. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia máj 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+

  3. Informácia o doplnení vybavenia interpelácie poslankyne Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 16.12.2017

  4. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018 – aktualizácia 2017

  5. Návrh Memoranda o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Mestskou časťou Bratislava-Petržalka

  6. Návrh na zmenu a doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 47/2017 zo dňa 12.5.2017 na základe dodatočnej požiadavky Európskej investičnej banky

  7. Návrh Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry za rok 2016

  8. Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu za rok 2016

  9. Návrh na schválenie projektu využitia budovy internátu bývalej Strednej odbornej školy chemickej, Račianska 80, Bratislava Nadáciou Cvernovka, ktorým sa predlžuje nájom internátu, ako prípadu hodného osobitného zreteľa za účelom vybudovania Centra metropolitných inovácií

10. Návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k.ú. Vysoká pri Morave, ako prípad hodný osobitného zreteľa

11. Návrh na predaj stavby cykoodpočívadla situovaného v k.ú. Malé Leváre, ako prípad hodný osobitného zreteľa

12. Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Mestom Pezinok, ako prípad hodný osobitného zreteľa

13. Návrh na zrušenie časti B2. uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 67/2016 zo dňa 24.6.2016

14. Návrh na zrušenie časti B2 uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 68/2016 zo dňa 24.6.2016

15. Návrh na III. zmenu uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 133/2016 zo 16. 12. 2016 v znení neskorších uznesení

16. Návrh na schválenie kúpy pozemkov v Modre pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA

17. Návrh na schválenie kúpy pozemkov parc. č. 234/6 a 234/24 v obci Častá pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA

18. Návrh na schválenie kúpy pozemkov v obci Dubová pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA

19. Zámer záchrany národnej kultúrnej pamiatky Múzea Ferdiša Kostku v Stupave

20. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 - 2020 za rok 2016

21. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu IROP 2014 – 2020 za účelom realizácie projektu „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave – DSS a ZPS Rača“

22. Správa z hodnotenia PHSR BSK na roky 2014 - 2020 za rok 2016

23. Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji

24. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2017

25. Návrh na zapojenie dopravcu RegioJet, a. s. do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

26. Návrh na schválenie účasti Bratislavského samosprávneho kraja na projekte „Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD

27. Zámer záchrany Divadla LUDUS

28. Návrh Určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídla volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií

29. Návrh Zámeru dlhodobého prenájmu nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 2667/10 vedeného na LV č. 1712 v k.ú. Karlova Ves Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za účelom jeho využívania na športové účely

30. Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena „in rem“ v prospech vlastníkov bytovky na parc. č. 14959/3, súp. číslo 3917, v k.ú. Trnávka na ulici Nerudova 14, Bratislava, spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu, uloženia, údržby a opravy inžinierskych sietí na majetku BSK

31. Informácia o zámere majetkovoprávneho usporiadania pozemkov v areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ulici v Bratislave

32. Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi a podpredsedom Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2017

33. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

34. Záver