PREŠOV-PSK 16: Prešovskí krajskí poslanci zmenili rozpočet a rozhodli o investíciách na rok 2016
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 16: Prešovskí krajskí poslanci zmenili rozpočet a rozhodli o investíciách na rok 2016

PREŠOV: Sledujte záznam zo zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja!
Správa
Prešov 23. februára (TASR) – O zhruba 6 miliónov eur navýšili tohtoročný rozpočet poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Dôvodom je rozpis kapitálových výdavkov na investičné akcie. V upravenom rozpočte sa premietnu nedokončené akcie aj nové investície či dofinancovanie rozbehnutých projektov.

Vedúca odboru financií Úradu PSK Mária Holíková uviedla, že po dnešnej úprave sú kapitálové výdavky v rozpočte na úrovni okolo 37 miliónov eur. Finančné prostriedky rozdelili do každej oblasti. Najväčší objem - viac ako štyri milióny eur poslanci schválili na dopravu. V tejto sume je zahrnutý nielen nákup novej techniky, ale budú sa opravovať aj cesty druhej a tretej triedy, mosty a zosuvy vo výške 2,5 milióna eur. O ktoré úseky pôjde, pripraví riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Vladimír Kozák.

Holíková konkretizovala aj rozpis financií pre ďalšie oblasti. "Úrad financuje investičné akcie ako rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, máme na starosti múzeum v Poprade, Bardejove, Humennom. Cez úrad riešime aj združené investície pre Tatranskú Lomnicu - oblasť mesto Vysoké Tatry. Ide o združenú investíciu a riešenie nepriaznivej dopravnej situácie, v rámci ktorej sa bude realizovať úprava cesty na kruhovú križovatku. V oblasti kultúry prevažne financujeme nákup motorových vozidiel, v oblasti vzdelávania školské jedálne a ich vybavenia alebo rekonštrukcie spojené so zateplením," uviedla Holíková.

Podľa jej ďalších slov v sociálnej oblasti budú financie určené na vybavenie kuchýň novými konvektomatmi. Tiež na nákup nových automobilov. Pre Centrum sociálnych služieb v Batizovciach schválili poslanci investíciu vo výške 145.000 eur na rekonštrukciu jedného z objektov. Holíková uviedla, že pôvodne chcel kraj získať na tieto rekonštrukcie peniaze z eurofondov, ale nebol úspešný, preto začína s rekonštrukciami objektov sociálnych zariadení na etapy za vlastné zdroje. 


 

Program
Program 16. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
(PSK) - 23. 02. 2016

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
  3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2015.
  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2015.
  5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
  6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
  7. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2016 v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení neskorších zmien a doplnkov.
  8. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2016 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.
  9. Návrh na menovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici.
10. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 - 2020.
11. Informatívna správa o zániku Združenia Biele kamene.
12. Návrh na združenú investíciu „Tatranská Lomnica, prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku“ - mesto Vysoké Tatry a PSK.
13. Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020, Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery.
14. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - vypracovanie projektových dokumentácií na projektové zámery.
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa.
16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.
17. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.
18. Návrh na fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku.
19. Informácia o vzdaní sa funkcie riaditeľa Krajského múzea v Prešove.
20. Rôzne.
21. Interpelácie poslancov.
22. Záver.