PREŠOV-PSK 18: Krajskí poslanci navýšili rozpočet a rozdelili financie
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 18: Krajskí poslanci navýšili rozpočet a rozdelili financie

Sledujte záznam z 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).
Správy
Poslanci zastupiteľstva PSK navýšili rozpočet a rozdelili financie

Prešov 7. júna (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci na dnešnom zastupiteľstve schválili v poradí tretiu úpravu rozpočtu, ktorý sa zvyšuje o 182.222 eur na vyše 171,6 milióna eur celkom. V tom bežné príjmy sa zvyšujú o 182.222 eur na 169,9 milióna eur celkom a kapitálové príjmy ostávajú v nezmenenom objeme 1,6 milióna eur.

Rozpočet výdavkov PSK sa upravuje smerom nahor o sumu 650.222 eur na 201 miliónov eur, v tom bežné výdavky o 182.222 eur na 160,1 milióna eur a kapitálové výdavky vzrástli o 468.000 eur na vyše 41,2 milióna eur celkom. Peniaze pôjdu na zvýšenie dotácií a riešenie havarijných úsekov ciest. Informovala o tom vedúca odboru financií Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Mária Holíková.

„Je to dofinancovanie k vopred vyčlenenému objemu finančných prostriedkov, ktoré by mali byť určené účelovo na rozdelenie dotácií jednak v kompetencii zastupiteľstva PSK, ako aj predsedu PSK. Ide o dotáciu, ktorá sa poskytuje právnickým a fyzickým osobám v rámci PSK. Celkový balík finančných prostriedkov teraz vychádza na hlavu jedného poslanca na rozdelenie dotácií na 7000 eur. Celkovo sme upravili rozpočet na úroveň 482.222 eur, z toho 90 % je v kompetencii zastupiteľstva v rámci ich výzvy – je to suma 434.000 eur a 10 % je v kompetencii predsedu, ktorý bude rozdeľovať čiastku 48.222 eur,“ povedala Holíková. Poslanci už predtým rozdelili na dotácie 300.000 eur.

Kapitálové výdavky sa zvýšili z rezervného fondu o sumu 468.000 eur. Úprava sa dotýka hlavne riešenia ciest druhej a tretej triedy. „Jednalo sa o riešenie rekonštrukcií havarijných úsekov ciest obcí Litmanová, Lipany – Lúčka a Repejov. A prípravná fáza pred rekonštrukciou havarijných úsekov ciest, to znamená, že sme vyčlenili finančnú čiastku na prípravnú projektovú dokumentáciu, kde by sme mali riešiť projektové dokumentácie pre cesty druhej a tretej triedy Humenné – Podskalka, Pavlovce – zosuv, Šarišské Čierne a cesta v obci Varechovce,“ konkretizovala Holíková.

---------------------------------------------------------------------------

Prešovský kraj kúpi pozemky a opraví časť cesty na Mariánsku horu

Prešov/Levoča 7. júna (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) kúpi od mesta Levoča 17.764 štvorcových metrov pozemkov, ktoré tvoria úsek účelovej komunikácie, a pozemky pod cestou, ktorá smeruje na Mariánsku horu v Levoči. Kraj odkúpi od levočskej samosprávy aj projektovú dokumentáciu s názvom Cesta Levoča – Mariánska hora. Obe strany sa dohodli na kúpnej cene jedno euro za každý z troch prevodov, teda celkom za tri eurá. Všetky tri majetkové prevody dnes schválili prešovskí krajskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva. Kraj získaný majetok súčasne zverí do správy svojej spoločnosti Správa a údržba ciest PSK za celkovú kúpnu cenu tri eurá.

Dôvodom prevodu je, aby kraj mohol investovať do opravy cesty, ktorá slúži pútnikom nielen z Prešovského kraja, ale širokej verejnosti. Súčasne poslanci zrušili uznesenie z decembra minulého roka, v ktorom schválili združenú investíciu na rekonštrukciu tejto komunikácie. Podľa novej dohody mesto Levoča zrekonštruuje prvú časť cesty a ďalšie dva úseky opraví PSK. Kraj sa zaviazal, že pokiaľ cestu neopraví do konca decembra 2018, právny vzťah založený kúpnou zmluvou zanikne.

Predseda PSK Peter Chudík uviedol, že mesto Levoča nedokáže z vlastných zdrojov túto cestu opraviť. „Preto som prišiel s návrhom, že samosprávny kraj by mohol tejto veci pomôcť postupnými krokmi, avšak podmienkou je, aby boli vysporiadané vlastnícke vzťahy pod cestou, pretože my nemôžeme investovať do majetku, ktorý nie je náš. Máme už schválených na tento rok na opravu 300.000 eur,“ povedal Chudík. Preto verí, že s prácami by sa mohlo začať už tento rok. Keď sa rekonštrukcia všetkých troch úsekov cesty dokončí, do správy ju dostanú krajskí cestári.

Predseda PSK doplnil, že kraj aktuálne opravuje aj cestu na pútnické miesto v Litmanovej, kde dnes poslanci schválili ďalších 120.000 eur.

---------------------------------------------------------------------------

Poslanci odvolali riaditeľa sociálneho zariadenia Jasoň J. Krivoňáka


Prešov 7. júna (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci na dnešnom zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja (PSK) odvolali z funkcie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi Jozefa Krivoňáka. Predseda PSK Peter Chudík mu už od 14. mája dočasne prerušil výkon funkcie na dobu jedného mesiaca. Od tohto termínu ho zastupuje vedúca odboru sociálneho Úradu PSK Margita Poptrajanovská.

Dôvodom na odvolanie Krivoňáka bolo nezvládnutie vzájomných vzťahov na pracovisku. Na praktiky Krivoňáka sa ešte vo februári a neskôr opakovane aj v apríli písomne sťažovali zamestnanci aj jedna klientka zariadenia. Spor vyústil hromadnou PN pracovníkov a prevádzke zariadenia hrozil kolaps.

„Riaditeľ Krivoňák mal ešte čas od apríla, kedy som tento návrh stiahol, dať do poriadku medziľudské vzťahy na pracovisku, no nestalo sa tak. Nechcem hovoriť o všetkých podrobnostiach, ktoré tam boli. Ale aj objednanie právnika na poslednú chvíľu v máji, dovolím si tvrdiť - proti zamestnancom tohto zariadenia, bez výberového konania za 60 eur na hodinu, je tiež veľmi čudné z jeho strany,“ povedal na margo odvolania Chudík. Zariadenie Jasoň je počtom najmenšie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré má kapacitu 16 prijímateľov sociálnej služby a 14 zamestnancov.

Chudík zastáva názor, že riaditelia sociálnych aj kultúrnych zariadení PSK by mali mať, rovnako ako riaditelia škôl, päťročné funkčné obdobie. Podľa jeho názoru nestačí na takúto zmenu vytvorenie internej smernice, ako to dnes navrhoval jeden z poslancov. Takúto zmenu by mali odsúhlasiť poslanci, čo sa zrejme už nepodarí v tomto volebnom období.

Návrh na nového riaditeľa Zariadenia Jasoň by mali dostať na schválenie krajskí poslanci na augustovom zastupiteľstve.

 

Program
Program 18. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
dňa 7. júna 2016 o 10:00 hod.:

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie

  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK

  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2016

  4. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2016

  5. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK
na školský rok 2016/2017

  6. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR

  7. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2015

  8. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK

  9. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa

10. Rôzne.

11. Interpelácie poslancov.

12. Záver.