PREŠOV-PSK 19: PSK dofinancuje projekty a dá viac peňazí na potrebné opravy
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 19: PSK dofinancuje projekty a dá viac peňazí na potrebné opravy

Sledujte záznam z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).
Správa
 Prešov 21. júna (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) po poslednej, v poradí štvrtej tohtoročnej zmene rozpočtu upravil výdavky smerom nahor o viac ako 355.000 eur. Rozpočet sa vyrovnal vďaka nedaňovým príjmom vo výške 13.278 eur a úpravou finančných operácií v príjmovej časti o 342.496 eur. Najviac peňazí pôjde na kapitálové výdavky. Informovala o tom vedúca odboru financií Úradu PSK Mária Holíková. 
      „Väčšia zmena sa týkala oblasti kapitálového rozpočtu, kde sme upravili kapitálové výdavky o čiastku viac ako 344.000 eur. Finančné prostriedky v objeme viac ako 190.000 eur boli pridelené pre Úrad Prešovského samosprávneho kraja na vyhotovenie projektových dokumentácií na zníženie energetickej náročnosti budov v rámci našich organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti, konkrétne to bolo 192.000 eur. Budeme riešiť osem projektových dokumentácií, aby sme sa mohli uchádzať o europrojekty,“ povedala Holíková. Týka sa to stredných odborných škôl - strojníckej v Prešove, elektrotechnickej v Poprade, technickej vo Svidníku, drevárskej vo Vranove nad Topľou, SPŠ Snina a gymnázia v Sabinove, ďalej objektu Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove a Správy a údržby ciest PSK stredisko Humenné.  
      Ďalšia čiastka v objeme 59.770 eur pôjde v oblasti kultúry pre Vihorlatské múzeum v Humennom na vonkajší kamerový systém a na osvetlenie kaštieľa. Aktuálne tu prebiehajú rekonštrukčné práce objektu kaštieľa.
      „Finančné prostriedky sme pridelili aj pre sociálnu sféru vo výške 57.000 eur. Je to v zmysle požiadaviek našich organizácií na také investície, ako sú zmeny vykurovacieho systému a doplnenie vybavenia priestorov, stavebné úpravy, odizolovanie budovy, kanalizačné prípojky a rekonštrukcia kanalizácie,“ konkretizovala Holíková.
      V oblasti vzdelávania poslanci schválili požiadavku Gymnázia vo Vranove nad Topľou, ktorému pridelili 30.000 eur na druhú etapu archeologického výskumu národnej kultúrnej pamiatky Vodný hrad. Objekt sa nachádza v ich areáli. Výskumné práce nenarušia vyučovací proces. Predseda PSK Peter Chudík informoval, že sa pravdepodobne táto plocha – vnútorný areál školy - dlhodobo prenájme Mestskému úradu vo Vranove nad Topľou, aby sa radnica mohla uchádzať o eurofondy. 
      K menším zmenám dochádza aj v bežnom rozpočte. Kraj dofinancuje dotácie verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a vykonávateľom opatrení sociálno-právnej ochrany v objeme 8000 eur. Suma 5278 eur pôjde ako účelová dotácia pre Agentúru regionálneho rozvoja PSK na spolufinancovanie europrojektu OSIRIS, nakoľko kraj je zakladateľom tejto agentúry.


 

Program
Program 19. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
dňa 20. júna 2016 o 10:30 hod.:

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.

  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2016.

  4. Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK.

  5. Uznesenie Zastupiteľstva PSK k otvorenému listu predsedovi PSK - Žiadosť o pomoc (prieskumné práce v prieskumnom území na ťažbu ropy a horľavého zemného plynu).

  6. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.

  7. Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva Zastupiteľstva PSK pre rok 2016.

  8. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Hvezdárne a planetária v Prešove.

  9. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.

10. Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg Europe s názvom „EU CYCLE“.

11. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2015.

12. Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007 – 2014 a schválenie spolufinancovania výdavkov spojených s činnosťou SO pre IROP na programové obdobie 2014 – 2020.

13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.

14. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.

15. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.

16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ – stavebný dozor a stavebné práce.

17. Návrh na založenie spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 332/2016 zo dňa 25. 4. 2016.

18. Rôzne.

19. Interpelácie poslancov.

20. Záver.