PREŠOV-PSK 20: Krajskí poslanci schválili úpravu rozpočtu PSK
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 20: Krajskí poslanci schválili úpravu rozpočtu PSK

Pozrite si záznam z 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).
Správy
Prešov 23. augusta (TABLET.TV) - Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa zišli na 20. zasadnutí Zastupiteľstva PSK v malej zasadačke Obvodného úradu, Námestie legionárov 3, Prešov.

Začiatok plenárneho zasadnutia poslaneckého zboru PSK bol naplánovaný na 10:00.

Pozrite si náš záznam.

-----------------------------------------------------------

PREŠOV: Krajskí poslanci schválili úpravu rozpočtu PSK

Prešov 23. augusta (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci na dnešnom zastupiteľstve schválili v poradí piatu tohtoročnú úpravu rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK). K zmenám v bežnom rozpočte dochádza iba v malom objeme, u bežných príjmov ide o sumu 5000 eur, v oblasti bežných výdavkov o 3710 eur. Väčšie zmeny obsahuje kapitálový rozpočet, ktorý sa navýši v oblasti kapitálových výdavkov v objeme viac ako 1,210 milióna eur.
      „Tieto finančné prostriedky sú smerované do oblasti financovania zmeny palivových základní, zníženia energetickej náročnosti objektov, nákup osobných motorových vozidiel, tak isto sme riešili nákup zbierkových predmetov,“ uviedla predkladateľka návrhu úpravy rozpočtu a vedúca odboru financií Úradu PSKMária Holíková.
      Na nákup zbierkových predmetov poslanci schválili sumu takmer 62.000 eur. Zbierkové fondy budú bohatšie v zariadeniach Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou, Podtatranské múzeum Poprad, Vihorlatské múzeum Humenné, Tatranská galéria Poprad, Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, najvyššiu sumu, a to 16.100 eur vyčlenili poslanci pre Šarišskú galériu v Prešove.
      V oblasti školstva pôjde viac ako 191.000 eur na rekonštrukciu kotolne v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Holíková doplnila, že touto investíciou sa výrazne znížia náklady na vykurovanie školy. Pôvodná kotolňa bola postavená tak, aby zabezpečila nielen vykurovanie školy, ale zabezpečila aj prevádzku veľkej krytej plavárne. Tá už roky slúži inému účelu, no predimenzovaná kotolňa nebola odvtedy rekonštruovaná.
      „Momentálny stav je taký, že v areáli školy sa stavia tréningová hala s umelou ľadovou plochou a odborníci došli k záveru, že by bolo vhodné prikročiť k rekonštrukcii vykurovacieho systému školy, ktorá by využívala stratové teplo z výroby ľadu,“ uviedla Holíková.
      Poslanci schválili tiež financie na menšie nákupy, ako sú umývačky riadu, sušiareň do chemického laboratória, lavičky, altánok pre školy a sociálne zariadenia.

-----------------------------------------------------------

PREŠOV: Zariadenie sociálnych služieb Jasoň povedie Viera Pasterová

Prešov 23. augusta (TASR) – Novou riaditeľkou Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi bude od 1. septembra Viera Pasterová. Jej menovanie dnes schválili poslanci na zasadnutí Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Do funkcie nastúpi po Jozefovi Krivoňákovi, ktorého dňom 8. júna odvolal z funkcie riaditeľ Úradu PSK Peter Chudík.
      Do výberového konania sa prihlásili dve záujemkyne, z nich iba jedna – Viera Pasterová splnila podmienky výberovej komisie a zúčastnila sa na výberovom konaní, v ktorom uspela. 
      Viera Pasterová doteraz pôsobila v sociálnej oblasti a tiež sa venovala charitatívnym aktivitám. V roku 2007 ukončila štúdium odboru sociálna práca na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
      Je členkou Správnej rady 3P – Projekt, n.o., kde sa venuje vzdelávaniu zamestnancov v sociálnych službách so zameraním na reminiscenčnú terapiu v zariadeniach pre seniorov a špecializovaných zariadeniach. Organizácia pôsobí v Prešove.


 

Program
Program 20. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
dňa 23. augusta 2016 o 10:00 hod.:

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.

  3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2016.

  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2016.

  5. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2016.

  6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.

  7. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2015 a I. polrok 2016.

  8. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší 
Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, 
Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, 
Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, 
Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1, 
Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, Bijacovce 1

a zriaďuje 

Spojená škola, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami 

Stredná odborná škola lesnícka, Bijacovce 1, 
Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, 
Stredná odborná škola technická, Rudňany 65, 
Školská jedáleň ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1, 
Školský internát ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1.

  9. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK na školský rok 2016/2017.

10. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Jasoň v Spišskej Starej Vsi.

11. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK.

12. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.

13. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.

14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.

15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.

16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 62/2014 zo dňa 24. 6. 2014.

17. Rôzne.

18. Interpelácie poslancov.

19. Záver.