PREŠOV-PSK 22: Krajskí poslanci schválili vyrovnaný rozpočet vo výške 202,5 milióna eur
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 22: Krajskí poslanci schválili vyrovnaný rozpočet vo výške 202,5 milióna eur

Pozrite si záznam z 22. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

 

Prešov 12. decembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) bude v roku 2017 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v príjmovej aj výdavkovej časti vrátane finančných operácií v objeme viac ako 202,5 milióna eur. Finančné operácie príjmové predstavujú sumu vyše 21 miliónov eur a výdavkové operácie sú vo výške 1,7 milióna eur. V budúcom roku (bez finančných operácií) sú celkové príjmy rozpočtované na takmer 181,4 milióna eur a výdavky na 200,8 milióna eur.

 Oproti tomuto roku ide o nárast budúcoročného rozpočtu o zhruba 14 miliónov eur. Vedúca odboru financií Úradu PSK Mária Holíková uviedla, že rozpočet najviac ovplyvňuje podielová daň z príjmov fyzických osôb, ktorá sa vyvíja priaznivo, a pre budúci rok môžu rátať so sumou 111 miliónov eur. Tento rok to bolo 98,9 milióna eur. Holíková verí, že aj plánovaná suma sa v priebehu budúceho roka ešte prekročí. Rozpočet sa zvýšil aj o úverové zdroje a presunuli do neho tiež financie z rezervného fondu.

 „Rozpis kapitálového rozpočtu bude nasledovať až vo februári budúceho roka, kde budeme rozpisovať vyše tri milióny eur na rekonštrukcie a modernizácie ciest druhej a tretej kategórie. Zároveň budeme rozpisovať viac ako štyri milióny eur na zníženie energetickej náročnosti, a to v každej oblasti. Začali by sme v sociálnej sfére, nasleduje potom oblasť vzdelávania a oblasť kultúry,“ uviedla Holíková. Nevyčerpané kapitálové výdavky z tohto roka, ktoré sa presúvajú do budúcoročného rozpočtu, predstavujú sumu vyše 6,1 milióna eur.

 Úrad PSK má v rozpočte rozpísané združené investície. S mestom Poprad je to prestavba križovatky cesty tretej triedy na Ulici Slovenského odboja s miestnou komunikáciou Hraničná ulica na okružnú križovatku, kde pôjde z PSK 300.000 eur. Kraj ešte dofinancuje cestu na Mariánsku horu v Levoči, kde vyčlenil ďalších 500.000 eur. Z tohto roku sa presúva ešte nepreinvestovaná čiastka 100.000 eur, takže celková suma zo strany PSK na tento projekt predstavuje 600.000 eur.

 Ku združeným investíciám patria aj financie na rekonštrukciu futbalových ihrísk, ktoré sa zatiaľ nepodarilo preinvestovať mestám Snina a Stará Ľubovňa. Pokračovať sa bude aj v druhej etape rekonštrukcie námestia v okolí Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde je plánovaných 363.553 eur. V rozpočte sú tiež peniaze určené na druhú etapu rekonštrukcie Podtatranského múzea v Poprade vo výške 214.534 eur.

 Holíková očakáva, že v budúcom roku by mohli ešte prekročiť kapitálové príjmy z predaja nadbytočného majetku.
 ____________________________________________________________________________________________________________________
 
Prešov 12. decembra (TASR) – Čiastkou 15.000 eur prispeje Prešovský samosprávny kraj (PSK) hádzanárom športového klubu Tatran Prešov, spol. s r.o., na vykrytie cestovných nákladov na účasť v európskej klubovej súťaži Velux Champions League. Schválili to na dnešnom rokovaní Zastupiteľstva PSK prešovskí krajskí poslanci.
 
Výzvu na predkladanie žiadostí na dotácie na podporu účasti športovcov na oficiálnych podujatiach európskeho a svetového charakteru schválili poslanci v celkovom objeme 30.000 eur. Financie pochádzajú z vlastných príjmov PSK. Do určenej lehoty prišla iba táto jediná žiadosť.
 
Ako informovala vedúca odboru financií Úradu PSK Mária Holíková, ktorá materiál predkladala aj na rokovanie zastupiteľstva, hádzanársky klub Tatran Prešov vo svojej žiadosti zdôvodnil svoju požiadavku vysokými cestovnými nákladmi na jednotlivé zápasy. Ide o letenky do Španielska, Nórska a Ruska. Návrh na rozdelenie dotácie prerokovali aj členovia finančnej komisie pri Zastupiteľstve PSK.

 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2017
  4. Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016
  5. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, 26/2011, 29/2012, 36/2013 a č. 52/2015
  6. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016
  7. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie
  8. Návrh na zriadenie výboru pre audit
  9. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019
10. Zlúčenie Krajského múzea v Prešove s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou a zmena formy hospodárenia Krajského múzea v Prešove
11. Návrh na predloženie projektovej žiadosti o NFP na vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť dopravy „Plán udržateľnej mobility PSK“ v rámci IROP 2014 - 2020, Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2.
12. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017 pre umiestnenie nadradenej technickej infraštruktúry - Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko
13. A/ Vlajkový projekt PSK “Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“) programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - schválenie a financovanie projektu
     B/ Medzinárodný projekt PSK „PROMETEUS“ programu Interreg Europe – schválenie a financovanie projektu
14. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - schválenie projektových žiadostí v oblasti trvaloudržateľnej cezhraničnej dopravy (prioritná os 2)
15. Program SK08 Cezhraničná spolupráca 2009 - 2014 Schéma malých grantov NFM „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“ – schválenie a financovanie dodatočných aktivít projektu
16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ - stavebné práce
17. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR
18. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Egídius v Bardejove
19. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2017
20. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa
22. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK
23. Rôzne
24. Interpelácie poslancov
25. Záver