PREŠOV-PSK 23: Krajskí poslanci schválili prvú zmenu tohtoročného rozpočtu
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 23: Krajskí poslanci schválili prvú zmenu tohtoročného rozpočtu

Pozrite si záznam z 23. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Prešov 21. februára 2017 (TABLET.TV) - v zmysle § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) MUDr. Peter Chudík zvolal 23. zasadnutie Zastupiteľstva PSK do malej zasadačky Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru 3 so začiatkom o 10:00 hod.

-----------------------------------------------------------------------

Prešov 21. februára (TASR) – Prešovskí krajskí poslanci schválili na dnešnom Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prvú tohtoročnú zmenu rozpočtu. Tá sa týka rozpisu kapitálových výdavkov z rezervného fondu na investičné akcie neukončené v minulom roku, taktiež presunu zdrojov medzi jednotlivými oblasťami financovania a rozpisu kapitálových výdavkov na nové investičné akcie.
     Rozdelenie financií konkretizovala predkladateľka materiálu, vedúca odboru financií Úradu PSKMária Holíková. "V rámci konkrétnych investícií, ktoré budú pridelené v roku 2017, je dofinancovanie Školy v prírode Detský raj (Tatranská Lesná), pôjde o rekonštrukciu hlavnej budovy. Jedna časť finančných prostriedkov bola pridelená v roku 2016 a táto druhá časť je prideľovaná v roku 2017. Ostatné finančné prostriedky sú buď na hotelovú akadémiu (Bardejov) - rekonštrukciu telocvične, posilňovne, športového areálu, investujeme do modernizácie učebných priestorov, vybavenia odborných učební, riešime bezbariérovosť Strednej odbornej školy vo Vranove,“ uviedla Holíková.
      V oblasti sociálneho zabezpečenia sú zaradené na prefinancovanie niektoré investície, ktoré sa realizovali vlani, ako dostavba DSS Sabinov - Orkucany, rekonštrukcia objektu Lipa a rozvod ústredného kúrenia v Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach. Kraj v tomto roku nakúpi zvislé plošiny pre imobilných, špeciálne osobné motorové vozidlá a vybaví práčovne a kuchyne modernou technikou. 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
  3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2016.
  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2016.
  5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.
  6. Návrh VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
  7. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2017 v zmysle VZN PSK č. ../2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
  8. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
  9. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa mení VZN PSK č. 55/2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018.
10. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov.
11. Návrh na schválenie investícií v pôsobnosti PSK a ich financovanie z úverových zdrojov poskytnutých EIB na zníženie energetickej náročnosti.
12. Návrh investičných akcií pre rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - čerpanie 3. tranže úveru z EIB pre rok 2017.
13. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 - 2020, Prioritná os: 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2016-11 - schválenie projektových žiadostí.
14. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2017 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.
15. Dohoda o spolupráci medzi PSK a Dubrovnícko-neretvianskou župou.
16. Návrh na vymenovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove.
17. Návrh na zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
18. Zmluva o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA.
19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
21. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK.
22. Rôzne.
23. Interpelácie poslancov.
24. Záver.