PREŠOV-PSK 23: Krajskí poslanci schválili prvú zmenu tohtoročného rozpočtu
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 23: Krajskí poslanci schválili prvú zmenu tohtoročného rozpočtu

Pozrite si záznam z 23. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.

Prešov 18. októbra 2016 (TABLET.TV) - v zmysle § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) MUDr. Peter Chudík zvolal 21. zasadnutie Zastupiteľstva PSK na dnes do malej zasadačky Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru 3 so začiatkom o 10:00 hod.

-----------------------------------------------------------------------

      Prešov 18. októbra (TASR) – Poslanci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na dnešnom rokovaní zastupiteľstva schválili v poradí šiestu tohtoročnú zmenu rozpočtu. Išlo o úpravu bežného rozpočtu, kde sa rozpočet zvyšuje o 20.000 eur, pričom bežné príjmy budú na úrovni 171,897 milióna eur a bežné výdavky na 162,104 milióna eur. Jedná sa o prekročenie príjmov Ľubovnianskym hradom Stará Ľubovňa, kde organizácia prešla z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu, a preto jej kraj garantoval prekročenie týchto príjmov. Tie pôjdu do používania.
      Ako uviedla predkladateľka materiálu a vedúca odboru financií Úradu PSK Mária Holíková, kapitálový rozpočet sa neupravoval, ale došlo k presunu peňazí z oblasti financovania projektov do iných oblastí.
      „Prevažne sme tieto financie orientovali na vyhotovenie projektových dokumentácií za účelom uchádzať sa o finančné prostriedky na zníženie energetickej náročnosti z európskych fondov. Zvyšné finančné prostriedky boli taktiež realizované presunom a zmenou uznesenia v rámci oblasti dopravy, kde sa po verejnom obstarávaní ušetrili finančné prostriedky za rekonštrukciu a modernizáciu ciest druhej a tretej kategórie. Je to niečo cez 167.000 eur, ktoré sa plánujú využiť na nadstavby na čistiacu techniku pre Správu a údržbu ciest,“ uviedla Holíková. Doplnila, že to bude technika určená na zimnú údržbu ciest.
      Ďalšie presuny financií sa týkajú oblasti kultúry. Pôjde o dofinancovanie investičnej akcie na hrade Kežmarok, kde sa presúva viac ako 122.000 eur na obnovu hradného múra. V sociálnej sfére pôjdu financie na údržbu budov, opravu striech, na interiérové vybavenie zariadení, tiež na nákup techniky do jedální a ďalších priestorov objektov.

-----------------------------------------------------------------------

Program:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Návrh na udelenie Cien PSK.
 4. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 325/2016 zo dňa 25. 4. 2016.
 5. Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK v zmysle VZN PSK č. 15/2008 v platnom znení.
 6. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
 7. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018.
 8. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti v Bardejovskej Novej Vsi, Jabloňová 7, 085 01 Bardejovská Nová Ves.
 9. Návrh na splynutie Domova sociálnych služieb Dúha a ProALIA a zriadenie Zariadenia sociálnych služieb Egídius.
 10. Návrh na schválenie žiadostí o NFP, ich spolufinancovanie a predfinancovanie z rozpočtu PSK.
 11. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2016 – 2017.
 12. Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.
 13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
 14. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
 15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
 16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 137/2014 zo dňa 9. 12. 2014.
 17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 27/2014 zo dňa 18. 2. 2014.
 18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ – stavebné práce.
 19. Rôzne.
 20. Interpelácie poslancov.
 21. Záver.