PREŠOV-PSK 29: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 29: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.

Prešov 16. októbra 2017 (TABLET.TV) – Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) MUDr. Peter Chudík v zmysle § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení zvolal 29. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
Zasadnutie sa uskutočnilo 16. októbra 2017 o 10:30 hod. v malej zasadačke Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru 3.

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2018.
  4. Návrh na udelenie Cien PSK.
  5. Združená investícia medzi PSK, mestom Svidník a Slovenským futbalovým zväzom s názvom „Futbalové ihrisko s umelým povrchom“.
  6. Združená investícia medzi PSK a mestom Humenné s názvom „Humenné - Futbalový štadión - tréningové ihrisko s umelou trávou“.
  7. Združená investícia medzi PSK a mestom Bardejov s názvom „I/77 Bardejov – rekonštrukcia križovatky ul. Štefánikova, T. Ševčenku, Mlynská“.
  8. Združená investícia medzi PSK a obcou Štrba s názvom „Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu na Štrbskom Plese – objekt pre snežné pásové vozidlá a techniku“.
  9. Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (rekonštrukcia infraštruktúry Univerzitného viacúčelového športového areálu Prešovskej univerzity v Prešove).
10. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 456/2017 zo dňa 21. 2. 2017.
11. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 457/2017 zo dňa 21. 2. 2017.
12. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2017 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017.
13. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020.
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2018 – 2020.
14. Zásady rozpočtového procesu PSK – dodatok č. 2.
15. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
16. Návrh VZN PSK č. ../2017, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019.
17. Informatívna správa o stredných školách, ktorých rozvojové projekty boli zahrnuté do žiadosti predloženej MŠVVaŠ SR.
18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Obnova školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov – zníženie energetickej náročnosti“.
19. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Školský internát Poprad – zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)“.
20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu s názvom „Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti“.
21. Program ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 – schválenie projektovej žiadosti a spolufinancovania projektu.
22. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2017 – 2018.
23. Návrh na založenie združenia právnických osôb „Prešovská kreatívna fabrika“.
24. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
25. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
26. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 546/2017 zo dňa 19. 6. 2017.
27. Rôzne.
28. Interpelácie poslancov.
29. Záver.