PREŠOV-PSK 02: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 02: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.

Prešov 29. januára 2018 (TABLET.TV) – Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v zmysle § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení zvolal 2. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
Zasadnutie sa uskutočnilo 29. januára 2018 o 10:30 hod. v malej zasadačke Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru 3.

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
  2. Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Zastupiteľstva PSK.
  3. Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK.
  4. Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.
  5. Návrh na zriadenie a zloženie komisií pri Zastupiteľstve PSK.
  6. Návrh podpredsedov PSK, ich pracovného úväzku a mesačnej odmeny.
  7. Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2018.
  8. Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov.
  9. Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti.
10. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 309/2016 zo dňa 23. 2. 2016.
11. Projekt „Podnikateľské pohraničie – poľsko-slovenská vzdelávacia iniciatíva“ programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove – schválenie a financovanie projektu.
12. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti v Dlhej Lúke, ul. Hlavná č. 8, Bardejov – mestská časť Dlhá Lúka.
13. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov.
16. Záver.