PREŠOV-PSK 03: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 03: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam 3. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.

Prešov 5. marca 2018 (TABLET.TV) – Predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v zmysle § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení zvolal 3. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
Zasadnutie sa uskutočnilo 5. marca 2018 o 10:00 hod. v malej zasadačke Okresného úradu v Prešove, Námestie mieru 3.

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
  3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2017.
  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2017.
  5. Návrh na zmeny členov Správnej rady a nominantov na členov Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o.
  6. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018.
  7. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
  8. Výzva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení neskorších zmien a doplnkov.
  9. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 - návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektov.
10. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie financovania realizácie projektu.
11. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2017.
12. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2018 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.
13. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
14. Výzva Úradu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018.
15. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 476/2017 zo dňa 21. 2. 2017.
16. Informatívna správa o pripravenosti budovania Kreatívneho centra v Prešove v zmysle IROP 2014 – 2020.
17. Rôzne.
18. Interpelácie poslancov.
19. Záver.