PREŠOV-PSK 07: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 07: Záznam zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK)

Pozrite si záznam 7. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.

Bratislava 27. augusta (TABLET.TV) - Sledujte záznam zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

 Záznam si môžete pozrieť tu.

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2018
 4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2018
 5. Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2018 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2018
 6. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2018
 7. Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
 8. A/ Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ - a. Podpora pútnických miest v PSK
  B/ Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 3 „Sociálne služby“ - a. Kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi
 9. Návrh na schválenie investičného zámeru „Štadión – Futbal Tatran Aréna“
 10. Prerokovanie petície Za záchranu Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 28 Bardejov
 11. Návrh VZN PSK č. ../2018, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Komenského 5, Bardejov
 12. Výročná správa ARR PSK za rok 2017
 13. Zriadenie Regionálnej knižnice v Levoči
 14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa
 15. Návrh na neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku
 16. Návrh na spolufinancovanie projektu „Nízkouhlíková stratégia PSK“ v rámci OP KŽP, kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39
 17. Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci implementovaného projektu „Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – a. zníženie energetickej náročnosti“
 18. Návrh na vymenovanie riaditeľov zariadení sociálnych služieb
 19. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK
 20. Rôzne
 21. Interpelácie poslancov
 22.  Záver