BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 4: Zastupiteľstvo v Petržalke o motivácii učiteľov aj zásadách vybavovania petícií
PREHRAŤ

BRATISLAVA-MČ PETRŽALKA 4: Zastupiteľstvo v Petržalke o motivácii učiteľov aj zásadách vybavovania petícií

Prinášame vám záznam zo 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Bratislava 31. marca (TABLET.TV) - TABLET.TV vám prináša záznam z rokovania petržalského zastupiteľstva.

Program 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka:

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu
Voľba volebnej komisie

1.
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
splatných k 28.2.2015.
Predkladá: prednosta

2.
Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: starosta

3.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení dotácie na prevádzku a mzdy
na dieťa materskej školy a školského zariadenia
Predkladá: starosta

4.
Zvýšenie motivácie učiteľov v Petržalke
Program: Naučiť sa lepšie, odmeniť viac
Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu

5.
Zásady vybavovania petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Petržalka
Predkladá: starosta

6.
Mediálna rada
Predkladá: starosta

7.
Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 4632/1 na Mánesovom nám. pre
Abdulhalima Mustafiho
Predkladá: prednosta

8.
Návrh na prenájom časti pozemku, časť parc. č. 2845/8 a časť parc. č. 2845/14 pre
ATM DEVELOPMENT, s.r.o.
Predkladá: prednosta

9.
Návrh na prenájom pozemku, parc. č. 4704/42 pre Digital Park Einsteinova, a.s.
Predkladá: prednosta

10.
Návrh na prenájom nebytových priestorov -šatní v objekte ZŠ Pankúchova pre
občianske združenie FC Petržalka akadémia
Predkladá: prednosta

11.
Návrh na prenájom nebytového priestoru na Rovniankovej 16, Bratislava pre
Radoslavu Kepenešovú
Predkladá: prednosta

12.
Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Miestneho podniku
verejnoprospešných služieb Petržalka
Predkladá: starosta

13.
Analýza súčasného stavu a návrh ďalšieho smerovania Bytového podniku Petržalka,
s.r.o.
Predkladá: M. Radosa, zástupca starostu + prednosta

14.
Voľba členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalka, s.r.o.
Predkladá: starosta

15.
Voľba členov Dozornej rady Bytového podniku Petržalka, s.r.o.
Predkladá: starosta

16. Voľba členov Rady Fondu statickej dopravy
Predkladá: prednosta

17.
Návrh na voľbu neposlancov do komisií miestneho zastupiteľstva
Predkladá: starosta

18.
Interpelácie

19.
Rôzne