PREŠOV-PSK 09: Prešovský samosprávny kraj o tom, kam pôjdu peniaze od Európskej investičnej banky
PREHRAŤ

PREŠOV-PSK 09: Prešovský samosprávny kraj o tom, kam pôjdu peniaze od Európskej investičnej banky

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja rozhodli o použití úveru od Európskej investičnej banky.

Prešov 13. februára (TABLET.TV) - TABLET.TV vám prináša záznam zo zasadnutia zastupiteľstva Prešovského samospráveho kraja (PSK), počas ktorého poslanci rozhodli o použití úveru od Európskej investičnej banky.

Program:

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.

2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.

3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2014.

4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2014.

5. Informatívna správa o podpise zmlúv medzi Prešovským samosprávnym krajom a Európskou investičnou bankou:
     1. Prešovská regionálna infraštruktúra II – Zmluva o financovaní.
     2. Zmluva o asistencii pre prípravu investície (ELENA).

6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

7. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.

8. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12. 2. 2013.

9. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský internát, Komenského 3, Humenné ako súčasť Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné.

10. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2015 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010.

11. Návrh na zrušenie Poriadku odmeňovania zamestnancov Úradu PSK.

12. Návrh zmeny zástupcu PSK v Dozornej rade Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s.

13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.

14. Rôzne.

15. Interpelácie poslancov.

16. Záver.